Hjørungavåg skule er ein av skulane som har lang tradisjon for å delta i Geologiens Dag sin teiknekonkurranse. Fyrste gongen skulen deltok var i 2010, og dei har kvart år sidan delteke i konkurransen.  Skulen har fleire gonger vore blant vinnerane, og det gjev sjølvsagt meirsmak for dei andre elevane.

Kvar haust har klassane geologi som tema i samband med Geologiens Dag. Vanlegvis startar lærarane den første timen med å introdusera geologi, og ikkje minst stilla spørmål som får elevane til å undra seg over kva geologi er.  

Hjørungavåg skule ligg i eit område med storslått natur. Dei har høge fjell, dalar, elvar, fjorden og havet rett utanfor klasseromsvindauga, noko som gjer det lett å flytta klasserommet ut i naturen. Skulen brukar naturen mykje, og fleire av klassane har som tradisjon å ha uteskule ein gong i veka. Ved å flytta klasserommet ut er det lettare å ta i bruk det som ein lærer inne, og ein får både sjå og ta på geologien på ein annan måte. 

Før dei set seg ned og teiknar, går dei inn på temaet som gjeld for konkurransen og prøver å få elevane til å tenke nytt. Mange har lett for å kopiera det som har vore før, men ei felles idèmylding i klassane er med på å få nye tankar i sving, og få elevane til å tenke nyskapande og kreativt. Dette er nok ein av grunnane til at det har vore mange vinnarteikningar frå elevar ved denne skulen.

Teikningar som har vore blant vinnarane tidligare er hengt opp i gangen. Det er derfor lett for elevane å studera og få inspirasjon til framtidige teiknekonkurransar. Det er alltid kjekt for elevane å sjå elevarbeid hengande på veggen, og mange kan vera stolte over alle dei flotte «geologiske» teikningane som elevar har laga ved skulen dei siste 10 åra. 

Alle born, til og med 13 år, kan delta i teiknekonkurransen kvart år. Barnehagar og skular kan senda inn teikningar, eller born kan teikna heime uavhengig av andre. I disse kjedelege koronatider passar det godt å finne fram dei kreative eigenskapane og driva med slike innesyslar. Teikningar kan sendast inn gjennom heile året til . Les meir, og sjå tidlegare års vinnarteikningar under fanen geologiensdag.

Geologiens Dag er en stor nasjonal dugnad som gjøres av ildsjeler rundt i hele landet, med hovedformål å få barn og unge interessert i geologi. Det har til sammen vært over 20.000 besøkende på 70-80 ulike arrangementer, og ca 1200 dugnadstimer er brukt av frivillige hver høst. Det har blitt gjennomført arrangement på torg, museer, gruver, bergverk, skoler, barnehager, ved nærbutikk og mange geoturer. I flere år har det også blitt arrangert en "geologisk" båttur på Oslofjorden.

Hvert år arrangerer vi en tegnekonkurranse  for barn og unge. 1. 2. og 3. premie kr 1000,- 750,- og 500,- Tegninger sendes inn hele året med frist 1. oktober. Vinnerne blir kåret i oktober hvert år.

For studenter arrangerer vi en studentkonkurranse der vinnerlaget får kr 10.000,- i premie. Geologiens Dag utfordrer studentlag ved universitet og høyskoler til å lage det flotteste arrangementet. Arrangementene blir vurdert av de lokale NGF-foreningene, og det beste laget vinner premien på kr 10.000. De siste årene har studenter fra Stavanger, Bergen og Oslo deltatt i konkurransen. Vi ønsker også at studentene i Trondheim, Tromsø og Sogndal vil bli med å formidle geologi, på Geologiens Dag, i sitt nærmiljø.

Hvert år søker NGF sponsorer for økonomisk støtte til å gjennomføre Geologiens Dag. Vi ønsker at mange sponsorer vil bidra med en liten sum hver. Vi håper at næringslivet ser nytten av at vi formidler geologi ut til folket. Det legges spesielt vekt på at barn og unge skal fatte interesse for geologi, og vi tror at dette kan bidra til at enkelte senere velger geofag både i videregående skole og ved senere studier. På denne måten kan vi sikre at næringslivet kan rekruttere flinke folk også i framtida.

Vi deler sponsorene inn i tre kategorier;

  • Gull for de som støtter Geologiens Dag med en sum på kr 30.000 eller mer.
  • Sølv for de som sponser med kr 20.000
  • Bronse for de som sponser med kr 10.000

Alle sponsorene blir profilert i NGFs medlemsblad "Geonytt", på Geologiens Dag sin plakat, facebook, instagram, og på denne hjemmesida.

Hovedsponsor blir profilert først og med størst logo, deretter kommer gull, sølv og bronse med ulike logostørrelser etter hvilke sponsorsum som velges.

Send en epost til  dersom din bedrift kan tenke seg å støtte Geologiens Dag.

Norsk Geologisk Forening står ansvarlig for den nasjonale gjennomføringen av alle arrangementene. Sponsorer fra næringslivet bidrar med en liten sum hver. Ved hjelp av økonomisk støtte får vi laget plakater, markedsmateriell og diverse rekvisita som sendes ut gratis til alle arrangørene. I løpet av de siste årene har arrangørene mottatt en arrangørpakke som har inneholdt skrin med 12 norske bergarter med tilhørende informasjon, skrin med slipte mineraler og tilhørende etiketter, linjaler med geologisk tidsskala, esker til å samle stein i, gymbager, buffer, luper, ballonger, heftet "En verden av stein", familiequizer, diverse brosjyrer og masse annen relevant informasjon.

En STOR takk til alle sponsorene som har meldt seg som støttespillere.

 

                        

Vi oppfordrer alle arrangørene til å registrere sine arrrangement gratis i friluftlivets uke sin kalender

Foruten dette bør dere legge inn arrangementene på gratissider for nærområdet. Det kan for eksempel være  Visit....og Region.... og andre markedsføringskanaler.

 

Vi har laget en annonse som alle arrangørene kan laste ned gratis. Vi håper at arrrangørene av Geologiens Dag vil bruke annonsen i sin lokalavis.

Annonsen er 81mm bred og 71mm høy, noe som tilsvarer 2 spalter og heter modul 12.

 

Koronatida var utfordrende for mange, også for de som arrangerer Geologiens Dag. Til tross for uforutsigbare tider så klarte mange å gjennomføre planlagte arrangement. Mange av disse arrangementene ble holdt utendørs. Det skal sies at de største arrangørene meldte avbud, forståelig nok, da mange av dem bruker å ha flere hundre besøkende på sine arrangement.

NGF i Trondheim laget, det ene året, en familievennlig geologisk rebus i Trondheim sentrum. Det var fem forskjellige poster basert på ulike geologiske tidsperioder. På posten for prekambrium fikk man oppleve magnetismen i en bundet jernformasjon. Jakt på kambro-silur fossiler og funn av ortocerasblekkspruter engasjerte både voksne og barn i post to, før vulkanisme i perm var tema i post tre. De lokale Kaledonske bergartene som vi ser i veggen på erkebispegården var tema for post fire. Etter siste istid var nesten hele Trondheim under vann, noe som ble tema i post fem. Interesserte foreldre og barn uttrykte glede og undring over alt man kan se i geologien. De var fornøyd med å motta premie etter å ha gått en spennende geologi-runde rundt i Trondheim sentrum.

I Stavanger ble det arrangert en geologisk sykkelekskursjon, og i Tromsø ble det arrangert tur til Tromsdalstinden og familieaktiviteter på Tromsøya. På turen opp til "Tinden" ble det stopp ved fem geologiske lokaliteter. På Tromsøya fikk besøkende lære om sedimentkjerner som kan brukes til å forstå fortidens klimaendringer og havstrømmer. De fikk kjenne på kvikkleire og lære om geofarer, se ulike mineraler og prøve gullvasking. En stipendiat ved Universitetet i Tromsø ble i tillegg intervjuet av NRK Troms om Geologiens Dag.

NGFs avdeling i Oslo arrangerte to turer, med guide, langs Lysakerfjorden. Gråhvite kalksteiner og gråsvarte skifre ligger der i rekkefølge langsmed stranda. Det ble fortalt hvordan de ble til og hvorfor de ligger akkurat der. Det ble en reise nesten 450 millioner år tilbake i tid, med sedimenter avsatt i et hav som ikke lenger er der. Man kan se rester etter den voldsomme påvirkningen fra Den kaledonske fjellkjedefoldingen - da dette havet lukket seg og høye fjell bygget seg opp i vest. Det ble også fortalt om riftingen og vulkanismen i permtiden og dannelsen av et nytt hav.

Det ble også inviterte til en geologisk rusletur rundt Malmøya, en av øyene i indre Oslofjord, som har en helt spesiell flott geologi. Kyststrekningen som ble besøkt er fredet som geologisk naturminne, noe som forteller litt om områdets unike status. Fossiler og bergarter ble studert, til stor interesse for deltakerne.

Foruten disse arrangementene ble det altså laget mange lærerike arrangement rundt i hele landet. Motgangstider tvinger oss til å tenke nytt, og det kommer ofte noe spennende ut av det. Så også for Geologiens Dag.

Geologiens Dag 2022 ble arrangert lørdag 10. september.

Årets tema var "geologer på jobb".

 

71 arrangement, rundt i hele landet, ble gjennomført i fjor høsten.

 

Geologiens Dag er en stor nasjonal dugnad som gjøres av ildsjeler som bruker fritida si på å formidle geologikunnskap. Hovedformålet er å få barn og unge interessert i geologi. Vi retter en STOR takk til alle de frivillige som stiller opp.

 

 

En STOR takk også til alle sponsorene som bidrar til at Geologiens Dag er mulig å gjennomføre. Alle sponsorene kan ses til venstre på denne sida.

 

Norsk Geologisk Forening gratulerer studentgjengen fa GÆA Norvegica (UiO) som vinner av årets studentkonkurranse. De vinner premien på kr 10.000,- for beste studentarrangement på Geologiens Dag 2022.

NGF hadde utfordret studentene til å lage en head-in-hole-plakat, og Gæa Norvegica hadde laget en flott plakat som ble meget populær.

Flere studenter i foreningen jobbet deltid for RIMFAX prosjektet. RIMFAX er en georadar som sitter på roveren «Perserverance» som kjører rundt på Mars akkurat nå! De var i kontakt med Henning Dypvik og lederen for prosjektet Svein Erik Hamran, som skaffet en 3D-modell av roveren som vi hadde på utstilling, med en seigmann på toppen for skala. 

En av de andre oppgavene handlet om forkastninger. Da studentene lærte om dette på skolen så kjente de at det manglet noe mer for å holde på oppmerksomheten ... KAKE! Så for å rette opp i dette og kanskje inspirere forelesere og lærere, bakte de kaker til denne posten. Her fikk besøkende utdelt to kakestykker som de skulle pynte med krem og strøssel, og deretter forsøke å plassere i tre ulike forkastninger.

Haitenner (60 millioner år gamle), kvartskrystaller, og pilspisser av obsidian hadde blitt bakt inn i leire av ulike farger. Dette skulle forsøke å ligne en ekte utgravning og besøkende fikk bruke felthammer for å åpne dem. Denne posten var veldig populær, og vi hadde mange som kom tilbake en tur for å prøve igjen.

Det var også show med mentos-vulkanutbrudd. Colaflaske var bakt inn i en kake som vulkankakeekspertene hadde dekorert med rød glasur for å ligne på en ekte vulkan.

Ellers ble det snakket om hva geologer jobber med, noe som også var årets tema.

Det var mange studenter som bidro til forberedelsene og som var med tidlig på dagen, men alle kunne dessverre ikke være med helt til slutt (som ekte fremtidige geologer var det noen som skulle ut på feltarbeid selv på en lørdag!). 

 

Årets Geologiens Dag blir arrangert lørdag 9. september, og temaet er "Istider formet landet". Temaet er valgt fordi det er 200 år siden geolog, og professor i bergvitenskap, Jens Esmark gjorde observasjoner som ledet fram til teorien om at Norge har gjennomgått en Istid. Men, temaet er bar en liten del av all den geologikunnskapen som blir formidlet på Geologiens Dag.

For de arrangørene som ikke har anledning denne dagen så gir vi mulighet for at det lages arrangement på andre dager som passer bedre. Vi sender ut en arrangørpakke og kan ikke garantere at den kommer frem dersom arrangementet lages før 9. september, men vi gjør så godt vi kan.

Vi jobber også med å få på plass sponsorer for 2023. Logoene som vises til venstre på denne sida er fjorårets støttespillere. Vi takker dem for støtten, og håper at de også vil bli med på sponsorlaget dette året.

Hovedsponsor

 

           
 

 

Gullsponsorer

       
           
                                                 
 
 

Sølvsponsorer

         
      
       
     
  
     

Bronsesponsorer